สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กอบชัย 37283
สาย 1
ขาด 2

2 กิตติภณ 37286
สาย 0
ขาด 0

3 เฉลิมราชย์ 37305
สาย 1
ขาด 2

4 ตรัยต์คุณ 37344
สาย 0
ขาด 2

5 ทินกฤต 37348
สาย 10
ขาด 5

6 แทนบุญ 37350
สาย 0
ขาด 4

7 ธนภัทร 37359
สาย 0
ขาด 0

8 ธนัช 37366
สาย 6
ขาด 2

9 นิพพิชฌน์ 37395
สาย 2
ขาด 2

10 พรหมพิริยะ 37421
สาย 0
ขาด 6

11 วิศรุฒณ์ 37471
สาย 0
ขาด 0

12 วิโรจน์ 37472
สาย 0
ขาด 0

13 สุกฤษฎิ์ 37496
สาย 8
ขาด 4

14 อนันต์ธวัช 37514
สาย 0
ขาด 1

15 เอกภพ 37528
สาย 0
ขาด 0

16 กันต์จิดาภา 37546
สาย 0
ขาด 0

17 กัลยา 37549
สาย 1
ขาด 3

18 กิ่งกมล 37553
สาย 2
ขาด 5

19 ขวัญจุฑา 37559
สาย 0
ขาด 1

20 ขวัญณิตา 37560
สาย 0
ขาด 0

21 เขมจิรา 37562
สาย 0
ขาด 1

22 คณิศร 37564
สาย 1
ขาด 1

23 จิราภา 37574
สาย 1
ขาด 1

24 ชุติกาญจน์ 37595
สาย 0
ขาด 8

25 ณัฎฐา 37609
สาย 0
ขาด 0

26 ธิดากรานต์ 37634
สาย 1
ขาด 2

27 ปรางค์รริน 37664
สาย 0
ขาด 4

28 พิยดา 37700
สาย 0
ขาด 0

29 เพียงรวี 37702
สาย 1
ขาด 3

30 ภัทราพร 37712
สาย 6
ขาด 2

31 ภูริตา 37714
สาย 0
ขาด 0

32 รัชยากร 37719
สาย 0
ขาด 1

33 รัตนาภรณ์ 37723
สาย 0
ขาด 2

34 ศศิญา 37757
สาย 0
ขาด 0

35 ศศิวิมล 37761
สาย 0
ขาด 0

36 อัญชิสา 37807
สาย 0
ขาด 0

37 อิษฏา 37815
สาย 0
ขาด 1