สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 37889
สาย 0
ขาด 0

2 กัณฑ์เอนก 37894
สาย 0
ขาด 0

3 ก้องเกียรติ 37907
สาย 0
ขาด 2

4 ชญชาญ 37923
สาย 1
ขาด 4

5 โชติพัฒน์ 37931
สาย 0
ขาด 0

6 ณภัทร 37939
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐสิทธิ์ 37955
สาย 0
ขาด 1

8 ตุลธร 37959
สาย 5
ขาด 5

9 ธนาธิป 37991
สาย 0
ขาด 0

10 ธีรเมธ 38006
สาย 0
ขาด 1

11 นพเกล้า 38010
สาย 2
ขาด 6

12 พัทธพล 38052
สาย 0
ขาด 0

13 พิตติพรรธน์ 38053
สาย 0
ขาด 1

14 เมธา 38082
สาย 2
ขาด 14

15 รัชพล 38090
สาย 0
ขาด 0

16 รุ่งอรุณ 38094
สาย 0
ขาด 0

17 วันชนะ 38110
สาย 0
ขาด 0

18 อนันท์ยศ 38152
สาย 7
ขาด 0

19 อัศจรรย์ 38161
สาย 0
ขาด 7

20 จันทมณี 38203
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิกานต์ 38215
สาย 0
ขาด 1

22 ณัฐชยา 38243
สาย 0
ขาด 2

23 ณิชาภา 38254
สาย 0
ขาด 3

24 ธนิสรา 38267
สาย 0
ขาด 3

25 นฤมล 38285
สาย 0
ขาด 0

26 แพรวา 38341
สาย 0
ขาด 0

27 รณิดา 38360
สาย 0
ขาด 1

28 รมิดา 38361
สาย 0
ขาด 1

29 วรรณพร 38378
สาย 0
ขาด 0

30 ศศิกานต์ 38398
สาย 6
ขาด 2

31 ศิริโสภา 38407
สาย 1
ขาด 0

32 สิรินทรา 38417
สาย 0
ขาด 0

33 สุชานุช 38423
สาย 1
ขาด 0

34 สุประวีณ์ 38429
สาย 0
ขาด 3

35 สุพัชฌา 38431
สาย 1
ขาด 0

36 อุรชา 38466
สาย 0
ขาด 1