สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตินันท์ 37895
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภัทร 37901
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติศักดิ์ 37902
สาย 3
ขาด 0

4 จิรภัทร 37918
สาย 2
ขาด 2

5 ชีวานนท์ 37929
สาย 0
ขาด 2

6 ณัฏฐศรันยุ์ 37945
สาย 2
ขาด 0

7 ตรีทศ 37958
สาย 6
ขาด 0

8 ธนาธารณ์ 37990
สาย 0
ขาด 1

9 ธรรมภณ 37996
สาย 0
ขาด 1

10 ปาราเมษ 38034
สาย 9
ขาด 0

11 ปิยากร 38036
สาย 1
ขาด 1

12 พลพรรธน์ 38048
สาย 2
ขาด 0

13 ภควัฏ 38063
สาย 6
ขาด 2

14 ภาคิน 38073
สาย 0
ขาด 3

15 ภาณุวิชญ์ 38074
สาย 2
ขาด 2

16 ภูมิพิภัทร 38079
สาย 0
ขาด 0

17 รชต 38087
สาย 1
ขาด 1

18 รวิศุทธ์ 38088
สาย 0
ขาด 0

19 วัชรนนท์ 38106
สาย 0
ขาด 1

20 นุชิต 38154
สาย 0
ขาด 0

21 อัครวัฒน์ 38159
สาย 0
ขาด 0

22 อุชุกร 38162
สาย 0
ขาด 0

23 เอกรินทร์ 38164
สาย 0
ขาด 0

24 กัญญาภัค 38182
สาย 0
ขาด 0

25 กัลยาณศรี 38188
สาย 2
ขาด 0

26 กัลยารัตน์ 38190
สาย 0
ขาด 3

27 ชาลิสา 38226
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฑริกา 38252
สาย 0
ขาด 1

29 พันมณี 38333
สาย 0
ขาด 0

30 ฟ้างาม 38342
สาย 0
ขาด 0

31 ภาณิภัค 38352
สาย 11
ขาด 1

32 รมิตา 38362
สาย 0
ขาด 0

33 รุจรดา 38368
สาย 0
ขาด 0

34 วรดา 38377
สาย 0
ขาด 1

35 ศุกลภัทร 38408
สาย 0
ขาด 0

36 สุพิชญา 38433
สาย 0
ขาด 3

37 เอมธิดา 38467
สาย 0
ขาด 0