สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎิ์ 37280
สาย 2
ขาด 4

2 ณัชชวกร 37328
สาย 0
ขาด 3

3 ธนดล 37355
สาย 4
ขาด 5

4 ธนัตวิชญิ์ 37368
สาย 0
ขาด 3

5 ธีรภัทร 37380
สาย 2
ขาด 3

6 พชร 37419
สาย 0
ขาด 0

7 พรชัย 37420
สาย 0
ขาด 0

8 วิกัญญ์ 37470
สาย 0
ขาด 1

9 ศุภณัฏฐ์ 37484
สาย 0
ขาด 2

10 หิรัญ 37511
สาย 1
ขาด 0

11 อนันต์ธพล 37513
สาย 0
ขาด 1

12 อนาวิน 37515
สาย 0
ขาด 0

13 กนกวรรณ 37532
สาย 0
ขาด 2

14 กนิษฐา 37534
สาย 0
ขาด 0

15 กวินธิดา 37542
สาย 0
ขาด 0

16 ชฏาทิพย์ 37581
สาย 0
ขาด 2

17 โชติกานต์ 37597
สาย 0
ขาด 0

18 ณภัทร 37607
สาย 1
ขาด 1

19 ธัญพิชชา 37631
สาย 0
ขาด 0

20 ธารดา 37633
สาย 1
ขาด 6

21 นฤชล 37642
สาย 0
ขาด 0

22 ปนัดดา 37661
สาย 0
ขาด 2

23 ปภาวรินท์ 37663
สาย 0
ขาด 1

24 พัชรีรัชต์ 37691
สาย 0
ขาด 0

25 แพรวา 37706
สาย 2
ขาด 3

26 ภัทรวดี 37710
สาย 0
ขาด 2

27 ภัทรานิษฐ์ 37711
สาย 0
ขาด 0

28 ลภัสรดา 37729
สาย 0
ขาด 0

29 วทัญญา 37732
สาย 0
ขาด 0

30 วศินี 37746
สาย 3
ขาด 1

31 วันวิสา 37747
สาย 0
ขาด 1

32 ศิรินันท์ 37764
สาย 0
ขาด 0

33 สุพิชญา 37783
สาย 0
ขาด 4

34 อภิชญา 37798
สาย 0
ขาด 2

35 อาทิตยา 37810
สาย 0
ขาด 6

36 เอลดา 37818
สาย 0
ขาด 2