สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกื้อ 36673
สาย 3
ขาด 6

2 ณพกร 36709
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฐวิทย์ 36717
สาย 0
ขาด 3

4 ณิชนันทน์ 36724
สาย 0
ขาด 1

5 ธนวรรธน์ 36736
สาย 0
ขาด 0

6 ธนวัฒน์ 36737
สาย 0
ขาด 1

7 ธนัทภัทร 36741
สาย 9
ขาด 5

8 ธรรมลักษณ์ 36752
สาย 1
ขาด 2

9 นิธิศ 36771
สาย 0
ขาด 5

10 ปุญญาพัฒน์ 36793
สาย 0
ขาด 0

11 ปุณยวีร์ 36794
สาย 1
ขาด 0

12 พีรภาส 36825
สาย 0
ขาด 0

13 มนัญชัย 36839
สาย 0
ขาด 0

14 สายวัน 36888
สาย 1
ขาด 0

15 กวิสรา 36921
สาย 0
ขาด 1

16 กุลสรารัตน์ 36931
สาย 0
ขาด 0

17 เก็จมณี 36934
สาย 6
ขาด 1

18 คชาภรณ์ 36937
สาย 2
ขาด 3

19 จุฑาทิพย์ 36954
สาย 0
ขาด 0

20 ฉัตรลดา 36956
สาย 4
ขาด 6

21 ชมพูนุท 36963
สาย 1
ขาด 0

22 ชลธิชา 36965
สาย 0
ขาด 5

23 ณัฐฎาณี 36984
สาย 0
ขาด 0

24 ธนิสร 36998
สาย 1
ขาด 0

25 ปภาวรินท์ 37031
สาย 0
ขาด 0

26 ปรัชญวรรณ 37032
สาย 0
ขาด 0

27 ปรียาภรณ์ 37034
สาย 1
ขาด 0

28 ปุณยนุช 37049
สาย 4
ขาด 0

29 เปมิกา 37050
สาย 0
ขาด 0

30 ภัทราวดี 37089
สาย 0
ขาด 0

31 มัณตรินี 37099
สาย 0
ขาด 1

32 วริศรา 37132
สาย 6
ขาด 2

33 วิมลสิริ 37139
สาย 0
ขาด 1

34 สุนิสา 37162
สาย 0
ขาด 2

35 อภิชญา 37180
สาย 0
ขาด 0

36 อุษณียาภรณ์ 37201
สาย 1
ขาด 7