สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/15 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กาญจน์ 37896
สาย 0
ขาด 1

2 กีรติ 37904
สาย 5
ขาด 2

3 ณภัทร 37938
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฏฐ 37943
สาย 0
ขาด 1

5 ณัฐวัตน์ 37953
สาย 0
ขาด 0

6 เดชดวง 37957
สาย 0
ขาด 0

7 ธนวัฒน์ 37982
สาย 0
ขาด 0

8 นภนต์ 38011
สาย 1
ขาด 0

9 นวัช 38014
สาย 0
ขาด 5

10 นิติพล 38020
สาย 1
ขาด 3

11 ปณิธาน 38025
สาย 2
ขาด 0

12 พีรกานต์ 38055
สาย 0
ขาด 0

13 ภานุพงศ์ 38075
สาย 0
ขาด 2

14 เมธาสิทธิ์ 38083
สาย 0
ขาด 1

15 วงศธร 38096
สาย 1
ขาด 1

16 ศรัณ 38122
สาย 1
ขาด 1

17 ศุทธสิน 38126
สาย 1
ขาด 0

18 ศุภวิชญ์ 38129
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภโชค 38132
สาย 2
ขาด 0

20 สรยุทธ์ 38137
สาย 0
ขาด 0

21 อธิภัทร 38151
สาย 0
ขาด 3

22 กฤติมา 38173
สาย 0
ขาด 0

23 กิตติญากร 38193
สาย 0
ขาด 0

24 ณัฐธีรา 38249
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐปภัสร์ 38250
สาย 0
ขาด 4

26 ธรรม์ชนก 38268
สาย 0
ขาด 9

27 ธัญญลักษณ์ 38271
สาย 0
ขาด 0

28 นภาพร 38281
สาย 0
ขาด 0

29 เบญญาภา 38297
สาย 1
ขาด 0

30 ปาริชาติ 38314
สาย 0
ขาด 0

31 วนิดา 38375
สาย 0
ขาด 0

32 วรรณพร 38379
สาย 0
ขาด 0

33 วริศรา 38390
สาย 7
ขาด 0

34 วันธิดา 38392
สาย 1
ขาด 0

35 สิรยากร 38413
สาย 0
ขาด 0

36 สิริวรรณ 38420
สาย 0
ขาด 0

37 หนึ่งฤทัย 38438
สาย 0
ขาด 0

38 อภิญญา 38444
สาย 0
ขาด 2

39 อรชพร 38450
สาย 3
ขาด 2

40 อัญยดา 38456
สาย 0
ขาด 6