สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/14 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2019-11-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภูมิ 37287
สาย 0
ขาด 0

2 จักรภพ 37294
สาย 0
ขาด 0

3 ณชพล 37324
สาย 0
ขาด 0

4 ณฐภัทร 37326
สาย 0
ขาด 1

5 ณัชพณ 37329
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐชนน 37332
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐวุฒิ 37339
สาย 0
ขาด 0

8 ธนพัฒน์ 37356
สาย 0
ขาด 1

9 ธนวัฒน์ 37363
สาย 0
ขาด 0

10 ปวรุตม์ 37405
สาย 0
ขาด 0

11 ปวเรศ 37406
สาย 0
ขาด 0

12 พลกฤต 37423
สาย 1
ขาด 0

13 พลกฤต 37424
สาย 1
ขาด 0

15 โมไนย 37446
สาย 0
ขาด 0

16 วีรวัฒน์ 37473
สาย 0
ขาด 0

17 สันตภพ 37490
สาย 0
ขาด 2

18 สิรภัทร 37493
สาย 0
ขาด 1

19 กนกขวัญ 37531
สาย 0
ขาด 0

20 กรชวัล 37536
สาย 0
ขาด 0

21 กรนันท์ 37538
สาย 0
ขาด 0

22 กัญญาวีร์ 37544
สาย 0
ขาด 0

23 กุลธิดา 37556
สาย 0
ขาด 0

24 เขมิกา 37563
สาย 0
ขาด 0

25 จรรยาพร 37566
สาย 0
ขาด 0

26 จิรัศยา 37570
สาย 0
ขาด 0

27 ชุลีพร 37596
สาย 0
ขาด 0

28 ถมทอง 37624
สาย 0
ขาด 0

29 ธนาภา 37629
สาย 0
ขาด 0

30 นนทิยา 37638
สาย 0
ขาด 0

31 นพรัตน์ 37639
สาย 0
ขาด 1

32 รัตนาวดี 37724
สาย 0
ขาด 1

33 ลักษิกา 37731
สาย 0
ขาด 0

34 สุพิชญา 37781
สาย 0
ขาด 0

35 สุพิชญา 37782
สาย 0
ขาด 0

36 สุรีย์พร 37791
สาย 0
ขาด 2

37 อริสรา 37803
สาย 0
ขาด 0

38 อรไพลิน 37805
สาย 0
ขาด 0

39 อาธิตยาภรณ์ 37811
สาย 4
ขาด 1

40 อิงครัตน์ 37814
สาย 0
ขาด 0