สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/14 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-04-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติภูมิ 36664
สาย 0
ขาด 1

2 ชยพล 36693
สาย 0
ขาด 2

3 แทนคุณ 36726
สาย 2
ขาด 2

4 ธนกฤต 36729
สาย 0
ขาด 1

5 ธีรพล 36757
สาย 0
ขาด 0

6 ธีรโชติ 36762
สาย 0
ขาด 2

7 นรวิชญ์ 36765
สาย 0
ขาด 0

8 ปุญญพัฒน์ 36791
สาย 13
ขาด 0

9 พิธิวัฒน์ 36816
สาย 0
ขาด 0

10 ภัทรพล 36829
สาย 0
ขาด 1

11 ภูตวัน 36833
สาย 0
ขาด 0

12 โศระณะ 36883
สาย 0
ขาด 1

13 หิรัณย์ 36896
สาย 2
ขาด 1

14 อิศรา 36914
สาย 0
ขาด 0

15 ีธีรพงศ์ 36917
สาย 0
ขาด 3

16 กัญญาวีร์ 36923
สาย 1
ขาด 1

17 กันยกร 36924
สาย 0
ขาด 0

18 กานต์ธิดา 36927
สาย 0
ขาด 1

19 กิ่งฉัตร 36929
สาย 1
ขาด 1

20 จิรชยา 36943
สาย 3
ขาด 2

21 จิราภา 36950
สาย 0
ขาด 1

22 ชญานุตม์ 36957
สาย 2
ขาด 1

23 ชนิภรณ์ 36962
สาย 0
ขาด 2

24 ญาดา 36975
สาย 0
ขาด 0

25 ฐิติมา 36977
สาย 0
ขาด 1

26 ธัญสิริ 37006
สาย 0
ขาด 0

27 นิรดา 37018
สาย 0
ขาด 1

28 นิศารัตน์ 37020
สาย 0
ขาด 4

29 พิมพ์ญาดา 37076
สาย 1
ขาด 0

30 ภัศรา 37091
สาย 1
ขาด 0

31 มนัสนันท์ 37096
สาย 0
ขาด 1

32 มะลิวรรณ 37097
สาย 0
ขาด 0

33 มัณฑณากร 37098
สาย 1
ขาด 0

34 วนัสนันท์ 37120
สาย 0
ขาด 1

35 ศิรินนภา 37146
สาย 1
ขาด 0

36 สุภัทรสิริ 37166
สาย 0
ขาด 0

37 สุภัทา 37167
สาย 0
ขาด 0

38 อภิรตา 37182
สาย 2
ขาด 4

39 อวัสดา 37187
สาย 0
ขาด 1

40 อาริยา 37195
สาย 0
ขาด 1