สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/14 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภัค 37888
สาย 0
ขาด 2

2 ธนกร 37972
สาย 0
ขาด 2

3 ธนวัฒน์ 37983
สาย 2
ขาด 1

4 ธนาธิป 37993
สาย 0
ขาด 0

5 ธีรดนย์ 38002
สาย 0
ขาด 1

6 นันทชัย 38015
สาย 3
ขาด 1

7 นำโชค 38018
สาย 0
ขาด 3

8 พงศธร 38041
สาย 0
ขาด 11

9 พีรวัส 38059
สาย 0
ขาด 4

10 ภัครพล 38067
สาย 0
ขาด 0

11 ภัทรพล 38072
สาย 0
ขาด 9

12 วุฒิคุณ 38115
สาย 0
ขาด 1

13 เวชมงคล 38119
สาย 0
ขาด 15

14 ศิวัฒน์ 38124
สาย 0
ขาด 2

15 สุรไกร 38147
สาย 0
ขาด 4

16 กวิตา 38175
สาย 0
ขาด 1

17 กาญจนา 38191
สาย 0
ขาด 5

18 กุลนิภัทร์ 38196
สาย 1
ขาด 1

19 จุฑารัตน์ 38209
สาย 0
ขาด 1

20 ชลพินทุ์ 38219
สาย 0
ขาด 1

21 ฐิตารีย์ 38232
สาย 0
ขาด 0

22 ฐิติรัตน์ 38233
สาย 0
ขาด 2

23 ณัฐจารี 38242
สาย 0
ขาด 6

24 ณัฐชา 38244
สาย 0
ขาด 1

25 ณัฐฐินีย์ 38245
สาย 0
ขาด 2

26 ณัฐณิชา 38247
สาย 0
ขาด 0

27 ทิฆัมพร 38257
สาย 0
ขาด 4

28 ทิพวรรณ 38259
สาย 0
ขาด 1

29 นภัสสร 38280
สาย 4
ขาด 2

30 ปภัสรา 38303
สาย 0
ขาด 0

31 ปภาวรินท์ 38305
สาย 0
ขาด 0

32 พิชญ์สินี 38335
สาย 0
ขาด 0

33 ภัครัมภา 38345
สาย 0
ขาด 2

34 รวีวรรณ 38364
สาย 0
ขาด 1

35 รัตนวดี 38365
สาย 0
ขาด 0

36 ริสา 38367
สาย 0
ขาด 6

37 วรัญญา 38384
สาย 0
ขาด 0

38 วิรุฬห์กานต์ 38395
สาย 0
ขาด 2

39 ศศินิภา 38401
สาย 0
ขาด 9

40 อาญาดา 38458
สาย 0
ขาด 0