สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติธัช 37899
สาย 0
ขาด 7

2 โกวิทย์ 37905
สาย 0
ขาด 0

3 ขวัญพัฒน์ 37908
สาย 0
ขาด 3

4 คเณศนิมิต 37912
สาย 0
ขาด 4

5 จักรกฤช 37914
สาย 1
ขาด 7

6 ฉัตรตพิชัย 37921
สาย 0
ขาด 18

7 ณัชชนม์ 37941
สาย 0
ขาด 6

8 ธนกฤต 37974
สาย 0
ขาด 11

9 ธนดล 37976
สาย 0
ขาด 4

10 ธนวัฒน์ 37981
สาย 0
ขาด 10

11 ธาณินทร์ 37998
สาย 0
ขาด 2

12 ปกรณ์ 38024
สาย 0
ขาด 6

13 ปภังกร 38026
สาย 0
ขาด 1

14 ปัณณวิชญ์ 38033
สาย 7
ขาด 9

15 ปารเมศ 38035
สาย 0
ขาด 3

16 พสุเทพ 38050
สาย 3
ขาด 20

17 พัชรพล 38051
สาย 1
ขาด 2

18 เพชรกมล 38062
สาย 0
ขาด 0

19 ภัทรพล 38071
สาย 0
ขาด 2

20 วรวิชญ์ 38103
สาย 0
ขาด 0

21 สมพงษ์ 38135
สาย 3
ขาด 13

22 สรุศักดิ์ 38139
สาย 0
ขาด 3

23 สุวรรณชาติ 38148
สาย 0
ขาด 20

24 กรณิศ 38172
สาย 0
ขาด 3

25 กัลยรัตน์ 38185
สาย 0
ขาด 6

26 ชัญยีสา 38224
สาย 0
ขาด 1

27 ณภัทร 38236
สาย 0
ขาด 6

28 ณัฐณิชา 38248
สาย 0
ขาด 0

29 ธัญสุดา 38274
สาย 0
ขาด 3

30 ธันยกานต์ 38275
สาย 0
ขาด 3

31 นวรัตน์ 38286
สาย 0
ขาด 1

32 นันทพร 38288
สาย 0
ขาด 0

33 ปริศนา 38308
สาย 3
ขาด 19

34 ปิยธิดา 38316
สาย 0
ขาด 8

35 ภัทรวดี 38347
สาย 0
ขาด 4

36 ภัทราวรรณ 38348
สาย 0
ขาด 17

37 วรรณวิษา 38381
สาย 4
ขาด 3

38 สิรภัทร 38412
สาย 0
ขาด 1

39 สุกัญญา 38421
สาย 0
ขาด 1

40 อรัญรวี 38452
สาย 0
ขาด 1