สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/12 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฏ 37887
สาย 0
ขาด 7

2 กัญกาญ 37893
สาย 0
ขาด 0

3 คณนพัฒน์ 37910
สาย 0
ขาด 2

4 คัมภีร์ 37913
สาย 0
ขาด 7

5 จักรกฤษณ์ 37915
สาย 0
ขาด 2

6 โชคศักดิ์ 37930
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐวุฒิ 37954
สาย 0
ขาด 4

8 เตชินท์ 37960
สาย 0
ขาด 0

9 ทีปกร 37967
สาย 2
ขาด 1

10 ธนวัต 37984
สาย 1
ขาด 3

11 ปรัชญา 38028
สาย 0
ขาด 0

12 พชร 38043
สาย 0
ขาด 5

13 พีระภัทร 38060
สาย 0
ขาด 1

14 ภเสฐ 38066
สาย 3
ขาด 2

15 ภัทรพล 38070
สาย 3
ขาด 6

16 ภูริภัทร 38081
สาย 1
ขาด 13

17 เลิศรัตน 38095
สาย 0
ขาด 3

18 วรวิช 38102
สาย 0
ขาด 0

19 วัชระ 38109
สาย 0
ขาด 8

20 สิรภัทร 38143
สาย 0
ขาด 2

21 สุทธินัย 38146
สาย 0
ขาด 0

22 ภูมิพัฒน์ 38166
สาย 0
ขาด 4

23 กอหญ้า 38178
สาย 0
ขาด 6

24 กัลยา 38187
สาย 1
ขาด 0

25 ณัจยา 38238
สาย 0
ขาด 0

26 ทิพากร 38260
สาย 0
ขาด 1

27 ทิฆัมพร 38261
สาย 0
ขาด 0

28 ธนิกา 38265
สาย 0
ขาด 2

29 ธิดารัตน์ 38277
สาย 1
ขาด 2

30 นันทิชา 38289
สาย 0
ขาด 0

31 น้ำทิพย์ 38293
สาย 8
ขาด 4

32 พงศ์พัชรา 38322
สาย 0
ขาด 0

33 พิณทิพย์ 38336
สาย 0
ขาด 0

34 พิมพ์ชนก 38337
สาย 0
ขาด 0

35 ภรภัทร 38344
สาย 0
ขาด 0

36 ศิริญญา 38405
สาย 0
ขาด 4

37 สรินธร 38410
สาย 0
ขาด 1

38 สุพิชญา 38432
สาย 0
ขาด 0

39 สุพิตา 38434
สาย 0
ขาด 0

40 สุวีรยา 38437
สาย 0
ขาด 0