สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-08-12
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลวรรษ 37885
สาย 1
ขาด 0

2 ก้องภพ 37906
สาย 0
ขาด 0

3 จิตติพัฒน์ 37917
สาย 0
ขาด 0

4 ชัยภัทย์ 37927
สาย 0
ขาด 0

5 ต่อพงศ์ 37961
สาย 3
ขาด 2

6 ทรงพล 37963
สาย 0
ขาด 1

7 ทักษ์ดนัย 37964
สาย 2
ขาด 0

8 ธนทัต 37977
สาย 0
ขาด 0

9 ธนพงษ์ 37978
สาย 0
ขาด 0

10 นิติพล 38019
สาย 0
ขาด 0

11 พงศกร 38039
สาย 0
ขาด 0

12 พุฒิสรรค์ 38061
สาย 0
ขาด 0

13 วีรศิษฏ์ 38113
สาย 0
ขาด 1

14 สินธุศักดิ์ 38142
สาย 0
ขาด 0

15 อนาวิน 38153
สาย 0
ขาด 0

16 อัคคัญญ์ 38158
สาย 0
ขาด 0

17 อัมรินทร์ 38160
สาย 0
ขาด 1

18 กวินธิดา 38176
สาย 0
ขาด 0

19 กันยาวีร์ 38184
สาย 0
ขาด 0

20 กัลยานิมิตร 38189
สาย 0
ขาด 0

21 กีรัตยา 38195
สาย 0
ขาด 0

22 กุลสิรี 38197
สาย 0
ขาด 0

23 เกวลี 38199
สาย 0
ขาด 0

24 ชัญญานิษฐ์ 38222
สาย 0
ขาด 0

25 ชุติกาญจน์ 38228
สาย 0
ขาด 0

26 ดลลชา 38255
สาย 0
ขาด 2

27 ธนัชพร 38264
สาย 0
ขาด 0

28 นวรัตน์ 38287
สาย 0
ขาด 0

29 ปิยะฉัตร 38317
สาย 0
ขาด 0

30 ปุณฑรี 38319
สาย 0
ขาด 0

31 พนิดา 38323
สาย 0
ขาด 1

32 พัชรพร 38329
สาย 0
ขาด 0

33 ภัณฑิรา 38346
สาย 0
ขาด 0

34 วิรัญญา 38394
สาย 0
ขาด 0

35 วิลาสินี 38396
สาย 0
ขาด 0

36 ศุภรัตชยา 38409
สาย 0
ขาด 0

37 อธิชา 38440
สาย 0
ขาด 0

38 อภิญญา 38445
สาย 0
ขาด 0

39 อมิตตา 38447
สาย 0
ขาด 1

40 อรุณพร 38454
สาย 0
ขาด 0