สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 36662
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภูมิ 36669
สาย 0
ขาด 0

3 จิรวัฒน์ 36682
สาย 0
ขาด 0

4 จิรัฏฐ์ 36684
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 36685
สาย 1
ขาด 0

6 ญาณภัส 36704
สาย 0
ขาด 0

7 ฐิติศักดิ์ 36705
สาย 1
ขาด 0

8 ณัฐกรณ์ 36711
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐสิทธิ์ 36721
สาย 0
ขาด 0

10 ถิรคุณ 36725
สาย 0
ขาด 0

11 ปิยะวงศ์ 36790
สาย 0
ขาด 0

12 พงศกร 36798
สาย 0
ขาด 0

13 พงศธร 36799
สาย 0
ขาด 1

14 พีรพงศ์ 36819
สาย 0
ขาด 0

15 รัตติพงศ์ 36852
สาย 0
ขาด 0

16 วรัญญู 36856
สาย 0
ขาด 0

17 วัชรนนท์ 36859
สาย 0
ขาด 1

18 ศุภกร 36878
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภฤกษ์ 36881
สาย 0
ขาด 1

20 อนุวัธ 36902
สาย 0
ขาด 0

21 อเล็กซ์ซานดร้า 36906
สาย 0
ขาด 0

22 กาญจนา 36925
สาย 0
ขาด 0

23 จิรภรณ์ 36945
สาย 0
ขาด 0

24 จิราพร 36948
สาย 0
ขาด 0

25 ชัชลดา 36966
สาย 0
ขาด 0

26 ชานิตา 36967
สาย 0
ขาด 0

27 ชาลิสา 36969
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฏฐ์นรี 36982
สาย 0
ขาด 0

29 ณัฐวดี 36989
สาย 0
ขาด 0

30 นิติยา 37016
สาย 0
ขาด 0

31 เนตรชนก 37025
สาย 0
ขาด 0

32 บุตรดาว 37027
สาย 0
ขาด 0

33 ปาลิกา 37045
สาย 0
ขาด 0

34 พิไลพร 37078
สาย 0
ขาด 0

35 ภัทรตมน 37086
สาย 0
ขาด 1

36 รีณาร์ 37110
สาย 0
ขาด 0

37 รุ้งลาวัลย์ 37112
สาย 0
ขาด 0

38 วทันยา 37118
สาย 0
ขาด 0

39 วรัญญา 37127
สาย 0
ขาด 0

40 วิริยา 37141
สาย 0
ขาด 0