สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 36662
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติภูมิ 36669
สาย 0
ขาด 2

3 จิรวัฒน์ 36682
สาย 3
ขาด 2

4 จิรัฏฐ์ 36684
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 36685
สาย 10
ขาด 12

6 ญาณภัส 36704
สาย 0
ขาด 3

7 ฐิติศักดิ์ 36705
สาย 5
ขาด 6

8 ณัฐกรณ์ 36711
สาย 0
ขาด 2

9 ณัฐสิทธิ์ 36721
สาย 0
ขาด 4

10 ถิรคุณ 36725
สาย 0
ขาด 1

11 ปิยะวงศ์ 36790
สาย 0
ขาด 0

12 พงศกร 36798
สาย 0
ขาด 1

13 พงศธร 36799
สาย 4
ขาด 3

14 พีรพงศ์ 36819
สาย 2
ขาด 1

15 รัตติพงศ์ 36852
สาย 0
ขาด 8

16 วรัญญู 36856
สาย 1
ขาด 2

17 วัชรนนท์ 36859
สาย 0
ขาด 3

18 ศุภกร 36878
สาย 0
ขาด 2

19 ศุภฤกษ์ 36881
สาย 2
ขาด 5

20 อนุวัธ 36902
สาย 0
ขาด 0

21 อเล็กซ์ซานดร้า 36906
สาย 0
ขาด 7

22 กาญจนา 36925
สาย 0
ขาด 1

23 จิรภรณ์ 36945
สาย 1
ขาด 2

24 จิราพร 36948
สาย 0
ขาด 0

25 ชัชลดา 36966
สาย 0
ขาด 2

26 ชานิตา 36967
สาย 0
ขาด 1

27 ชาลิสา 36969
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฏฐ์นรี 36982
สาย 0
ขาด 2

29 ณัฐวดี 36989
สาย 0
ขาด 0

30 นิติยา 37016
สาย 1
ขาด 7

31 เนตรชนก 37025
สาย 0
ขาด 1

32 บุตรดาว 37027
สาย 0
ขาด 1

33 ปาลิกา 37045
สาย 0
ขาด 2

34 พิไลพร 37078
สาย 0
ขาด 3

35 ภัทรตมน 37086
สาย 0
ขาด 6

36 รีณาร์ 37110
สาย 0
ขาด 3

37 รุ้งลาวัลย์ 37112
สาย 5
ขาด 8

38 วทันยา 37118
สาย 0
ขาด 2

39 วรัญญา 37127
สาย 0
ขาด 3

40 วิริยา 37141
สาย 0
ขาด 0