สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตินันท์ 37284
สาย 6
ขาด 2

2 คุณากร 37291
สาย 0
ขาด 1

3 เชษฐไชย 37319
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐภัทร 37336
สาย 0
ขาด 3

5 ณัฐวุฒิ 37340
สาย 0
ขาด 3

6 ธีระเทพ 37381
สาย 0
ขาด 0

7 ปกรณ์เกียรติ 37396
สาย 1
ขาด 2

8 ประดิพัทธ์ 37400
สาย 0
ขาด 0

9 ปิติพงศ์ 37410
สาย 0
ขาด 1

10 ภาณุพงศ์ 37441
สาย 0
ขาด 8

11 วสันต์ 37465
สาย 0
ขาด 7

12 วัชรชัย 37466
สาย 0
ขาด 3

13 วัชรวิน 37467
สาย 0
ขาด 0

14 สหัสเนตร 37489
สาย 1
ขาด 1

15 สิทธิพงษ์ 37491
สาย 0
ขาด 0

16 อภิวิชญ์ 37520
สาย 0
ขาด 4

17 กนกกาญจน์ 37530
สาย 2
ขาด 3

18 กิตติภัค 37552
สาย 0
ขาด 0

19 กุลนัช 37557
สาย 0
ขาด 2

20 คีตภัทร 37565
สาย 1
ขาด 3

21 ชนัญชิดา 37586
สาย 0
ขาด 1

22 ชลิตา 37590
สาย 0
ขาด 0

23 ทองภัทร 37625
สาย 0
ขาด 0

24 ทิพย์ภาวรรณ 37626
สาย 0
ขาด 0

25 ธิตินันทน์ 37636
สาย 0
ขาด 1

26 เบญจมาภรณ์ 37659
สาย 0
ขาด 0

27 ปาลิตา 37673
สาย 1
ขาด 0

28 พรชนก 37679
สาย 0
ขาด 1

29 พัชรี 37690
สาย 0
ขาด 0

30 พัทธนันท์ 37692
สาย 1
ขาด 1

31 พิมอร 37699
สาย 0
ขาด 0

32 ณัฐณิชา 37707
สาย 0
ขาด 4

33 ภิญญาพัชญ์ 37713
สาย 0
ขาด 0

34 รัตนภรณ์ 37722
สาย 0
ขาด 2

35 วรินทร 37744
สาย 0
ขาด 1

36 วิมลณัฐ 37752
สาย 4
ขาด 2

37 ศศินิภา 37759
สาย 3
ขาด 1

38 ศิริภัสสร 37766
สาย 0
ขาด 0

39 ไอรดา 37820
สาย 0
ขาด 6

40 ปุณณสิน 37841
สาย 0
ขาด 2