สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมชาติ 37909
สาย 0
ขาด 3

2 โชติภูมิ 37932
สาย 0
ขาด 1

3 ณฐกฤต 37935
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐชนนท์ 37947
สาย 1
ขาด 0

5 ณัฐพงษ์ 37949
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐพัชร์ 37951
สาย 0
ขาด 0

7 ธนวิทย์ 37986
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรเดช 38005
สาย 0
ขาด 6

9 ปวริศร์ 38030
สาย 0
ขาด 1

10 ปวิช 38031
สาย 0
ขาด 1

11 ปวีร์กานต์ 38032
สาย 0
ขาด 0

12 ปุญญพัฒน์ 38037
สาย 1
ขาด 1

13 พนา 38044
สาย 0
ขาด 2

14 พลชัช 38047
สาย 1
ขาด 3

15 ภูริณัช 38080
สาย 0
ขาด 0

16 ยศพนธ์ 38084
สาย 2
ขาด 2

17 รัฐภาคย์ 38091
สาย 0
ขาด 2

18 รัฐศาสตร์ 38092
สาย 0
ขาด 1

19 วรเศรษฐ์ 38105
สาย 1
ขาด 0

20 วิญญู 38112
สาย 0
ขาด 3

21 วุฒิพงษ์ 38117
สาย 0
ขาด 2

22 ศุภสิน 38130
สาย 2
ขาด 2

23 อชิรวิชณ์ 38150
สาย 0
ขาด 0

24 กชมน 38167
สาย 0
ขาด 2

25 กวิตา 38174
สาย 0
ขาด 8

26 กัญญาพัชร์ 38181
สาย 0
ขาด 0

27 กัลยวีร์ 38186
สาย 0
ขาด 1

28 ญาณาธิป 38230
สาย 0
ขาด 0

29 ฐิติวรดา 38234
สาย 0
ขาด 2

30 ธนิษฐา 38266
สาย 0
ขาด 1

31 นภัสสร 38279
สาย 0
ขาด 0

32 พิมพ์ชนก 38338
สาย 0
ขาด 0

33 รุ่งมณีรัตน์ 38371
สาย 0
ขาด 0

34 ลักษิกา 38372
สาย 0
ขาด 1

35 วรรณภา 38380
สาย 0
ขาด 2

36 สุตาภัทร 38425
สาย 0
ขาด 1