สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 37282
สาย 0
ขาด 0

2 คชาทัช 37290
สาย 0
ขาด 0

3 ชัชพิมุข 37310
สาย 2
ขาด 1

4 ณัฏชนินท์ 37330
สาย 0
ขาด 1

5 ทรงพล 37345
สาย 4
ขาด 1

6 ธนภัทร 37358
สาย 0
ขาด 0

7 ธันวา 37376
สาย 1
ขาด 1

8 ธีรดนัย 37377
สาย 0
ขาด 0

9 ปฏิพน 37398
สาย 0
ขาด 1

10 ปณิธาน 37399
สาย 0
ขาด 0

11 พงศกร 37414
สาย 0
ขาด 0

12 พชร 37417
สาย 0
ขาด 1

13 พฤทธิพร 37422
สาย 0
ขาด 0

14 พุฒิพงศ์ 37435
สาย 3
ขาด 9

15 ภาณพ 37439
สาย 0
ขาด 0

16 วรรณกิจ 37464
สาย 11
ขาด 1

17 วันรุ่ง 37468
สาย 0
ขาด 0

18 ศรัณยู 37476
สาย 0
ขาด 0

19 ศักย์ศรณ์ 37478
สาย 0
ขาด 1

20 สุขุม 37497
สาย 0
ขาด 0

21 กฤติยา 37541
สาย 2
ขาด 0

22 กุลธิดา 37555
สาย 1
ขาด 1

23 จินฑ์จุฑา 37568
สาย 1
ขาด 0

24 จิราภัค 37573
สาย 0
ขาด 0

25 ตรีทิพย์ 37622
สาย 1
ขาด 0

26 ธิติพร 37637
สาย 0
ขาด 5

27 นฤมลภรณ์ 37645
สาย 1
ขาด 2

28 เนรัญชา 37655
สาย 1
ขาด 0

29 บูรตา 37657
สาย 6
ขาด 2

30 วรรณวริน 37738
สาย 2
ขาด 1

31 วรัญญา 37742
สาย 0
ขาด 0

32 วรัญญา 37743
สาย 1
ขาด 0

33 ศุลีพร 37770
สาย 0
ขาด 0

34 สุพิชฌาย์ 37779
สาย 0
ขาด 0

35 อริสา 37804
สาย 0
ขาด 0

36 อิสรีย์ 37816
สาย 1
ขาด 1