โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:22:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38504
นางสาวณัฎฐิกา อังอัจฉะริยะ
ม.4/1 เลขที่ 32
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-03-01 ลาป่วย