โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:20:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38465
เด็กหญิงอุบลวรรณ น้ำจันทร์
ม.1/9 เลขที่ 40
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-16 ลาป่วย