โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 10:01:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38431
เด็กหญิงสุพัชฌา วิจิตรศักดิ์
ม.1/3 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-19 ตื่นสาย