โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 16:00:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38422
เด็กหญิงสุชานาฎ เรืองรื่น
ม.1/9 เลขที่ 36
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-08 สายแถว