โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 23:00:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38398
เด็กหญิงศศิกานต์ คุณดิลกวิรุฬห์
ม.1/3 เลขที่ 30
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01