โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:14:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38371
เด็กหญิงรุ่งมณีรัตน์ ตั้งพรสิริกุล
ม.1/1 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง