โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 08:59:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38363
เด็กหญิงรวิภาส เชิดเกียรติสกุล
ม.1/4 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03 สายแถว