โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 14:48:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38359
เด็กหญิงเมธาพร กองแก้ว
ม.1/9 เลขที่ 33
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-12 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-05 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-14