โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 23:22:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38349
เด็กหญิงภัทรินทร์ โพธิ์ไพจิตร
ม.1/4 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03 ลาพบแพทย์ (ครึ่งเช้า)