โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:17:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38216
เด็กหญิงชยุดา บุตรศรีเมือง
ม.1/9 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-28 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-12 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-14