โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 14:53:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38204
เด็กหญิงจันทร์จิรา อินตาพวง
ม.1/9 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-12 ลาป่วย