โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 14:51:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38200
เด็กหญิงเกศรินทร์ สร้อยเสนา
ม.1/9 เลขที่ 20
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-16 สายแถว