โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:59:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38188
เด็กหญิงกัลยาณศรี บุญสุข
ม.1/2 เลขที่ 25
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-23 สายแถว