โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:16:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38180
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตรีเมฆ
ม.1/9 เลขที่ 19
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-14 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-14 ลาป่วย