โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 10:50:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38078
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษ์ศิริศักดิ์
ม.1/9 เลขที่ 15
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-17 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-21 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-19 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-21 สายแถว