โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 20:28:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38010
เด็กชายนพเกล้า เกษแก้ว
ม.1/3 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-05