โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:28:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37973
เด็กชายธนกฤต ธาตุทอง
ม.1/9 เลขที่ 9
มาสาย 20 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-28 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-05 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-06 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-08 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-10-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-10-15 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-10-20 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-10-21 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-09-24 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-08-03 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2020-08-13 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2020-08-19 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2020-08-24 สายแถว
สายครั้งที่ 18 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 19 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 20 Date : 2020-09-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-07-30
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-22