โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 01:20:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37945
เด็กชายณัฏฐศรันยุ์ ปาระมี
ม.1/2 เลขที่ 6
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-11
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-06 นาฬิกาไม่ปลุก ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-30 ตื่นสาย