โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:49:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37891
เด็กชายกฤษณพงษ์ บุณยโชติมงคล
ม.1/8 เลขที่ 1
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-18 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28