โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:53:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37864
นางสาวเพ็ญพัชชา จริยเบญจพล
ม.5/8 เลขที่ 37
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-08 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-03-01