โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:28:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37852
นางสาวณัฐนิช โชติช่วงสกุลชัย
ม.5/8 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-03-04