โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:58:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37835
นายพีรวิชญ์ ผาติจารุกุล
ม.5/5 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-22