โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:39:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37805
เด็กหญิงอรไพลิน เจริญวรวัฒน์
ม.2/14 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-05