โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:05:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37800
เด็กหญิงอรญา ผาติจารุกุล
ม.2/9 เลขที่ 39
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง