โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 22:23:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37736
เด็กหญิงวรรณนิษา รักพรมราช
ม.2/9 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03