โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:19:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37710
เด็กหญิงภัทรวดี จิตตตรง
ม.2/2 เลขที่ 26
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-17 สายแถว