โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:07:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37691
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ ทิกาปูน
ม.2/2 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-05 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01