โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:47:40
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37677
เด็กหญิงเปรมสิริ จาดนอก
ม.2/4 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21