โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 20:11:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37658
เด็กหญิงเบญจพร เชิดฉันท์
ม.2/8 เลขที่ 29
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 29 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-08
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2021-02-24