โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 02:22:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37657
เด็กหญิงบูรตา เพชรปัญญา
ม.2/1 เลขที่ 28
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17 ติดธุระ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-02