โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 18:42:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37653
เด็กหญิงนุสรา สุภารี
ม.2/9 เลขที่ 30
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-04 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-03 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-02 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-01 ลากิจ