โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:10:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37651
เด็กหญิงนุชนาถ คล้ายสำเร็จ
ม.1/9 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 52 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-06
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-02
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-10-01
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-09-30
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-09-24
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-09-23
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-09-22
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-09-21
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-10-12
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-10-29
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-10-28
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-10-27
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2020-10-26
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-10-22
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-10-21
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-10-20
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2020-10-19
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2020-10-16
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2020-10-14
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2020-10-15
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2020-09-17
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2020-08-13
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2020-08-10
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2020-08-07
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2020-08-06
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2020-08-05
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2020-08-03
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2020-07-30
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2020-07-23
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2020-07-17
ขาดครั้งที่ 37 Date : 2020-07-15
ขาดครั้งที่ 38 Date : 2020-07-13
ขาดครั้งที่ 39 Date : 2020-08-14
ขาดครั้งที่ 40 Date : 2020-08-20
ขาดครั้งที่ 41 Date : 2020-09-14
ขาดครั้งที่ 42 Date : 2020-09-11
ขาดครั้งที่ 43 Date : 2020-09-10
ขาดครั้งที่ 44 Date : 2020-09-09
ขาดครั้งที่ 45 Date : 2020-09-02
ขาดครั้งที่ 46 Date : 2020-08-31
ขาดครั้งที่ 47 Date : 2020-08-28
ขาดครั้งที่ 48 Date : 2020-08-27
ขาดครั้งที่ 49 Date : 2020-08-26
ขาดครั้งที่ 50 Date : 2020-08-24
ขาดครั้งที่ 51 Date : 2020-08-21
ขาดครั้งที่ 52 Date : 2020-07-10