โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:59:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37635
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์หอม
ม.2/4 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-02