โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:11:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37633
เด็กหญิงธารดา สิริทรัพย์ตระการ
ม.2/2 เลขที่ 20
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 ลาป่วย