โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:29:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37605
เด็กหญิงฐิติภัค วงษ์ซื่อ
ม.2/13 เลขที่ 23
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-07 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28