โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:26:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37595
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสิงห์
ม.2/3 เลขที่ 24
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 24 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-02-23