โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 12:49:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37581
เด็กหญิงชฎาทิพย์ วิริยะเกิดชัย
ม.2/2 เลขที่ 16
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-05 สายแถว