โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 00:55:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37574
เด็กหญิงจิราภา เจริญศรี
ม.2/3 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-03-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-03-04 ลาป่วย