โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 23:01:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37563
เด็กหญิงเขมิกา ทาตระกูล
ม.2/14 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01