โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:59:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37553
เด็กหญิงกิ่งกมล รุจิศาสตร์
ม.2/3 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-11 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-22