โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:17:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37541
เด็กหญิงกฤติยา เอมใจ
ม.2/1 เลขที่ 20
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-03 สายแถว